Konferencje naukowe

Wystąpienia i postery

Krajowe

 1. 24-25.09.2018 Łódź, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca pt. „Rodzina – Edukacja – Praca w poszukiwaniu dobrostanu”; wystąpienie: Analiza związku między perspektywą postrzegania czasu a prokrastynacją w grupie studentów kierunków politechnicznych (Znajmiecka-Sikora M., Wiktorowicz J., Sałagacka M.).
 2. 22.06.2019 Pyrzowice, VII Międzynarodowa Konferencja pt. „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”; wystąpienie: Zajmowane stanowisko pracy a percepcja kultury bezpieczeństwa pracowników (Znajmiecka-Sikora M., Sałagacka M.).
 3. 24-25.05.2018 Lublin, II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji; wystąpienie: Analiza postaw wobec bezpieczeństwa i stylu spostrzegania ryzyka w kontekście płci psychologicznej (Znajmiecka-Sikora M., Sałagacka M.).
 4. 22.09.2016 Łódź, Metody pomiaru zjawisk ekonomicznych i społecznych. Kierunki doskonalenia kształcenia na uczelniach wyższych; wystąpienie: Behavior Based-System (B-BS) jako metoda redukcji zachowań ryzykownych na stanowisku pracy (Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K.).
 5. 19-20.05.2016 Sopot, II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji; wystąpienie: Wstępna analiza własności psychometrycznych narzędzia do pomiaru klimatu bezpieczeństwa.
 6. 08-09.04.2016 Łódź, i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polki – wczoraj, dziś i jutro”; wystąpienie: Oszukiwanie na studiach – perspektywa kobiet i mężczyzn (Znajmiecka-Sikora M., Kędzierska B., Wiktorowicz J.).
 7. 03-06.09.2015, XII Zjazd PSPS; wystąpienie: Związek religijności z zachowaniami nieuczciwymi podczas studiowania (Znajmiecka–Sikora M., Kędzierska B., Wiktorowicz J.).
 8. 27-29.05.2015 Łódź, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie rozwojem organizacji” pt. Od kryzysu do sukcesu w biznesie; wystąpienie: Behavior-Based Safety – skutecznym narzędziem antykryzysowym (Boczkowska K., Znajmiecka-Sikora M.).
 9. 18-21.09.2014 Bydgoszcz, XXXV Zjazd Naukowy PTP; wystąpienie: Postawa wobec życia a oszukiwanie na studiach (Znajmiecka–Sikora M., Kędzierska B.).
 10. 28-30.05.2014 Ciechocinek, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kulturowe Uwarunkowania Rozwoju Organizacji”; wystąpienie: Ocena kultury bezpieczeństwa w sektorze MŚP na podstawie badań przedsiębiorstw z regionu łódzkiego.
 11. 15-16.11.2013 Łódź, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca; wystąpienie: Doświadczenia związane z akceptacją oszukiwania w trakcie nauki a preferowane wartości pracy (Kędzierska B., Znajmiecka-Sikora M.).
 12. 17-18.09.2013 Łódź, II Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia”; wystąpienie: Efektywność szkoleń bhp – Jak wykorzystywać wiedzę dotyczącą uczenia się osób dorosłych w szkoleniach kształtujących postawy zorientowane na bezpieczeństwo pracy? (Znajmiecka-Sikora M., Kędzierska B.); wystąpienie: Sposoby motywowania pracowników do bezpiecznej pracy – doniesienie wstępne z badań (Znajmiecka-Sikora M., Rogalska A.).
 13. 23-24.11.2011 Łódź, „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”; wystąpienie: Kwalifikacje i kompetencje pracownika służb BHP w kontekście nowych wyzwań na rynku pracy i Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, wystąpienie: Analiza procesu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie łódzkich przedsiębiorstw, wystąpienie: Analiza zachowań ryzykownych w grupie motocyklistów.
 14. 07.10.2011 Łódź, „Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju ekonomiczno – społecznego województwa łódzkiego”. Konferencja realizowana w ramach projektu „Pewna sprawa – kwalifikacje to podstawa!” oraz Dni Uczenia się Dorosłych Łódź 2011.; wystąpienie: Czy trener to zawód? Refleksje nad kompetencjami zawodowymi trenera w kontekście wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacji.
 15. 27-28.09.2011 Łódź, „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – możliwości i zagrożenia”; wystąpienie: Wzrost i rozwój – analiza pojęć w kontekście idei kształcenia ustawicznego, wystąpienie: Szkolne programy profilaktyczne – analiza etapu tworzenia i realizacji na przykładzie placówek województwa łódzkiego.
 16. 30-31.05.2011 IX Konferencja Naukowa „Statystyka i jej zastosowania w analizach społeczno – ekonomicznych w świetle integracji i globalizacji gospodarek”; wystąpienie: Metodologiczne problemy pomiaru efektywności szkoleń wspierających rozwój osobisty i społeczny pracowników, wystąpienie: Analiza poziomu wiedzy służb BHP w kontekście aktywności na rynku pracy.
 17. 19-20.10.2010 Łódź, Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr BHP do zmian w przepisach i potrzebach rynku”; wystąpienie: Analiza wyników badań w zakresie spełniania obowiązku prowadzenia szkoleń przez pracodawców oraz wiedzy i doświadczeń pracowników służb BHP zawiązanych z prowadzeniem szkoleń. Oferta edukacyjna w zakresie szkoleń BHP.
 18. 20-22.09.2010 Warszawa, Politechnika Warszawska, i Kongres Ergonomii „Ergonomia dla przyszłości”; wystąpienie: Analiza profilu kształcenia pracowników służb BHP w kontekście kształcenia ustawicznego.
 19. 14-16.06.2010 Łódź, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy Rozwoju Współczesnego Człowieka”; plakat: Obraz siebie i poziom zadowolenia z życia młodzieży niedostosowanej społecznie.
 20. 09.06.2010 Łódź, Konferencja projektowa „Pewna sprawa kwalifikacje to podstawa”; wystąpienie: Kształcenie ustawiczne Polaków na tle Unii Europejskiej.
 21. 06-07.10.2009 Łódź, „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne”; wystąpienie: Poziom zadowolenia z życia osób niedostosowanych społecznie.
 22. 15-17.05.2009 Zakopane, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza”; wystąpienie: Kompetencje społeczne młodzieży kończącej leczenie nowotworowe.
 23. 2006 – SWSPiZ „Monitoring w doradztwie zawodowym”; wystąpienie: Wspieranie obrazu siebie w okresie adolescencji. Badania efektywności zajęć warsztatowo – treningowych o charakterze psychoedukacyjnym.
 24. 2005 – Polskie Towarzystwo Psychologiczne , Uniwersytet Jagielloński „XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” ; wystąpienie: Wspieranie obrazu siebie w okresie adolescencji. Badania efektywności zajęć warsztatowo–treningowych o charakterze psychoedukacyjnym.
 25. 2003 – Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Międzynarodowe Towarzystwo Somatoterapii, Uniwersytet Jagielloński „XIII Europejskie Sympozjum Somatoterapii i VI Europejskie Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej”; wystąpienie: Poziom samooceny i rozwój wiedzy o sobie w okresie adolescencji – analiza przeprowadzonych badań; wystąpienie: Młodzież jako kreator własnego zdrowia – struktura obrazu siebie w okresie później adolescencji a podstawy wobec własnego zdrowia – przegląd literatury.
 26. 2002 – Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Międzynarodowe Towarzystwo Somatoterapii, Uniwersytet Jagielloński „XII Europejskie Sympozjum Somatoterapii i V Europejskie Sympozjum Edukacji Psychosomatycznej”; wystąpienie: Obraz siebie – struktura „Ja” u osób z diagnozą Anoreksja nervosa.
 27. 2000 – Urząd Miasto we Włocławku „Rola Public Relations w firmie”; wystąpienie: Etyczne kształtowanie i prezentacja wizerunku firmy.
 28. 2000 – Urząd Miasta we Włocławku „Prof. Florian Znaniecki – biografia i dzieło”; wystąpienie: Metoda Autobiograficzna.
 29. 1998 – Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy „Wychowanie w szkole”; wystąpienie: Bądź sobą – prezentacja autorskiego programu przeznaczonego dla młodzieży licealnej.

Międzynarodowe

 1. 23-24.03.2016 Guimaraes, Portugalia, International Symposium on Occupational Safety and Hygiene; wystąpienie: Analysis of safety culture on the example of selected Polish production enterprises (Znajmiecka–Sikora M., Boczkowska K.).
 2. 12-13.02.2015 Guimaraes, Portugalia, International Symposium on Occupational Safety and Hygiene; wystąpienie: Risk assessment – barriers in EU standards implementation in Polish Enterprises (Boczkowska K., Znajmiecka–Sikora M.).
 3. 08-13.07.2014 Paryż, Francja, 28 International Congress of Applied Psychology; wystąpienie: Honesty during studies, honesty at work (Znajmiecka–Sikora M., Kędzierska B.).
 4. 09-12.07.2013 Sztokholm, Szwecja, The 13th European Congress of Psychology Stockholm; wystąpienie: Cheating at university and at work (Preiss M., Matejczuk J., Wojciechowska J., Znajmiecka-Sikora M., Babinčák P.).
 5. 28-30-06.2012 Wilno, Litwa, EuroPlat – European Psychology Learning & Teaching, Vilnius University, Europlat Academic Network, Department of Psychology, Heslington, University of York; plakat: Lifelong learning – why do you want develop? Predictors of activity of adults toward the development.
 6. 16 – 19.03.2011 Ateny, Grecja, „Seventy – First International Atlantis Economic Conference”; wystąpienie: The process of Education on Health and Safety Services and Organizational Development; wystąpienie: Barriers in Implementing EU Standards Relating to Health and Safety in Polish Enterprises.
 7. 2007 – The European of Psychologists Associations (EFPA), Xth European Congress of Psychology; plakat: Personal resources and undertaking new professional role among unemployed women in their fifties.

Prowadzone sesje

 1. 08-09.04.2016 Łódź, i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Polki – wczoraj, dziś i jutro” – Prowadzenie sesji krótkich komunikatów.
 2. 15-16.11.2013 Łódź, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina – Praca” – Prowadzenie sesji – prezentacja krótkich komunikatów pt. Mnogość ról – mnogość sfer.
 3. 17-18.09.2013 Łódź, II Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia” – Prowadzenie sesji referatowej pt. Dobre praktyki w procesie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. (dr Marta Znajmiecka-Sikora, dr inż. Zbigniew Jóźwiak).
 4. 17-18.09.2013 Łódź, II Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia” – Prowadzenie sesji plenarnej pt. Wielowymiarowość problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy (prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski, dr Marta Znajmiecka-Sikora).
 5. 23-24.11.2011 Łódź, „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” – Moderator – Sesja referatowa: Zagrożenia w środowisku pracy a budowanie kultury bezpieczeństwa.
 6. 07.10.2011 Łódź, „Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju ekonomiczno – społecznego województwa łódzkiego”. Konferencja realizowana w ramach projektu „Pewna sprawa – kwalifikacje to podstawa!” oraz Dni Uczenia się Dorosłych Łódź 2011 – Moderator – Sesja referatowa: Kształcenie ustawiczne – edukacja drugiej szansy.
 7. 27-28.09.2011 Łódź, „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – możliwości i zagrożenia” – Moderator – Sesja referatowa: Profesjonalizacja wspomagania rozwoju.

Organizacja konferencji

 1. 15-16.11.2013 Łódź, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca – przewodnicząca komitetu organizacyjnego.
 2. 17-18.09.2013 Łódź, II Konferencja Naukowa z udziałem gości zagranicznych „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia” – przewodnicząca komitetu organizacyjnego.
 3. 23-24.11.2011 Łódź, „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” – przewodnicząca komitetu organizacyjnego.
 4. 07.2011 Łódź, „Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju ekonomiczno – społecznego województwa łódzkiego”. Konferencja realizowana w ramach projektu „Pewna sprawa – kwalifikacje to podstawa!” oraz Dni Uczenia się Dorosłych Łódź 2011 – przewodnicząca komitetu organizacyjnego.
 5. 27-28.09.2011 Łódź, „Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – możliwości i zagrożenia” – przewodnicząca komitetu organizacyjnego.
 6. 19-20.10.2010 Łódź, „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr BHP do zmian w przepisach i potrzebach rynku” – Organizator: Politechnika Łódzka, Stowarzyszenie Rozwoju Kadr.