Zainteresowania naukowo-badawcze

1. Kultura bezpieczeństwa organizacji a postawy pracowników wobec bezpieczeństwa

Troska o zdrowie człowieka stanowi najwyższą wartość i jest rozpatrywana nie tylko w kategoriach humanitarnych, lecz także w kontekście wartości ogólnospołecznych i ekonomicznych. Taki sposób patrzenia implikuje szersze spojrzenie na człowieka i jego funkcjonowanie w środowisku, zwłaszcza w środowisku pracy, a realizacja tych zadań wymaga systemowego podejścia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmiany mentalności zarówno u pracodawców jak i pracowników polskich przedsiębiorstw.

Analiza przyczyn wypadków jako najczęstszą wskazuje tzw. błąd człowieka. Błąd człowieka jest określany jako działanie odbiegające od wymaganych standardów i wymagań sytuacji. Jako składowe błędu człowieka wymienia się między innymi sposób porozumiewania załogi, koordynację działań, jak również procesy decyzyjne zaangażowane w ocenę ryzyka. Na uwagę zasługuje fakt, iż w analizach wypadków najczęściej monitoruje się organizacyjne i warunki pracy, zaś nie są uwzględniane indywidualne zmienne psychologiczne, co wynika z trudności uzyskania danych oraz wpływu wielu zmiennych zakłócających.

W obszarze moich zainteresowań badawczych znajdują się następujące zagadnienia:

  • diagnoza kultury bezpieczeństwa;
  • analiza efektywności metod profilaktycznych służących redukcji wypadków (audyty behawioralne, B-BS);
  • analiza indywidualnych zmiennych psychologicznych determinujących podejmowanie zachowań bezpiecznych.

2. Lifelong learning – dlaczego chcemy się rozwijać? Wyznaczniki podejmowania działań związanych z rozwijaniem kompetencji osobistych i zawodowych

Na przełomie lat 80 i 90 XX wieku zaczęto w nowy sposób analizować rozwój człowieka. Dla niektórych badaczy był to tylko naturalny proces rozszerzenia rozumienia pojęcia rozwoju, ale dla większości oznaczało to zupełnie jakościowo nowe spojrzenie na rozwój człowieka – jako zjawiska, które jest ciągłym doświadczeniem przez całe życie jednostki. Takie rozumienie rozwoju oznaczało, że w obszarze zainteresowań badawczych znalazł się przede wszystkim ten rodzaj zmian, który traktowany jest jako zmiany indywidualne – tzn. zmiany, które wynikają ze specyficznych doświadczeń jednostki i wywołane są czynnikami unikatowymi, oddziałującymi wyłącznie na daną jednostkę.

Tak rozumiany rozwój wyszedł, jako przedmiot zainteresowań czy analiz, poza ramy psychologii rozwojowej. Stał się centralnym punktem dla wszystkich badań związanych z procesem nauczania, który traktuje się w tej chwili jako proces wspierania rozwoju.

W obszarze moich zainteresowań badawczych znajduje się następujące zagadnienie: analiza czynników rodzinnych, osobowych oraz środowiskowych wpływających na decyzję o podjęciu działań związanych z rozwojem osobistym i zawodowym.

3. „Być wolnym, to móc nie kłamać” – analiza zjawiska ściągania i oszukiwania wśród studentów

W ostatnich latach coraz częściej prowadzone są dyskusje na temat poziomu kształcenia na każdym z jego etapów. Oprócz analizowania zawartości programowej i kompetencji kadry pedagogicznej, ważnym elementem wpływającym na poziom rzeczywistego przygotowania uczniów i studentów są ich zachowania związane z oszukiwaniem w trakcie weryfikacji efektów kształcenia.

Badania wskazują, iż w ostatnich trzech dekadach w sposób znaczący wzrosła liczba rożnych sposobów oszukiwania w sytuacjach zaliczeń i egzaminów. Tendencja ta ma charakter ogólnoświatowy, jednak badania wskazują na szczególne nasilenie tych zachowań w krajach Europy Wschodniej. W przypadku Polski problem ten jest jeszcze głębszy – ponad 80% studentów w jakimś stopniu przekroczyła zasady uczciwego zaliczenia.

W obszarze moich zainteresowań badawczych znajdują się następujące zagadnienia:

  • analiza skali zjawiska oszukiwania na uczelniach wyższych w Łodzi oraz porównanie uzyskanych wyników badań z innymi krajami Europy;
  • próba odpowiedzi na pytanie czy oszukiwanie można traktować jako element szerszej postawy wobec życia i rzeczywistości (postawa „być czy mieć”),
  • analiza poziomu akceptacji oszukiwania w trakcie nauki w środowisku szkolnym i rodzinnym,
  • analiza związku akceptacji oszukiwania w trakcie nauki z akceptacją nieuczciwych zachowań w sytuacji pracy.

Projekt realizowany jest we współpracy z dr hab. Markiem Preissem z University of New York in Prague, Republika Czeska.